Sherbime

Misioni dhe strategjia e Qendres Hap pas Hapi

 • Të krijoje modele dhe të përhape parimet e demokracise në edukimin e femijerise se hershme në Shqipëri duke treguar kujdes të veçantë për grupet e margjinalizuara.
 • Ruajtja e modelit të krijuar në të gjitha nivelet dhe përhapja e ketij modeli përmes trajnimeve lokale e kombetare, mbështëtje profesionale e vazhdueshme, botime në ndihme të mesuesve etj.
 • Bashkepunimi me organizatat qeveritare dhe joqeveritare qe punojnë për femijerinë e hershme në Shqipëri dhe qe kanë objektiva të përbashketa .
 • Realizimi i veprimtarive qe sigurojnë të ardhura në sherbim të vazhdimesise se punës për realizimin e misionit të Qendres HPH.

Shtyllat e Metodologjise Hap pas Hapi

 • Praktika të përshtatshme nga ana zhvillimore.
 • Mesimdhenie me femijen në qender.
 • Përfshirja e Familjes.
 • Praktika të demokracise.

Menyra e organizimit të aktivitetit të Programit

 • Krijimi i lidhjeve institucionale
 • Ministria e Arsimit dhe Shkences
 • IZHA, IKAP
 • Universitetet qe përgatisin mesues për parashkollorin dhe shkollen fillore
 • DARe dhe ZA
 • Ngritja e kapaciteteve qëndrore dhe lokale
 • Mbështetje profesionale nga International Step by Step Association Hollandë
 • Rritja e vazhdueshme e kapacitetit profesional të ekipit Hap pas Hapi
 • Ekipet trainuese lokale
 • Kopshtet trainuese
 • Shkollat Model
 • Forma të ndryshme kualifikimi
 • Organizim trajnimesh të formave të ndryshme (bazike, të avancuara, ditë mësimore të hapura, grupe pune për tema të caktuara, etj.)
 • Asistencë teknike
 • Botimet
 • Ndërtimi i infrastrukturës
 • Mjedise fizike të përshtatshme (krijimi i modeleve)
 • Baza didaktike e bollshme dhe e përshtatshme

Projekte dhe iniciativa

 • Zhvillimi profesional i mësuesve në arsimin parashkollor dhe fillor
 • Metodologjia me në qendër fëmijën “Hap pas Hapi”
 • Përfshirja e fëmijëve me nevoja të vecanta në kopshte e shkolla fillore
 • Projekti për fëmijët e etniciteteve të ndryshme
 • Program për prindërit
 • Iniciativa e krijimit të materialeve didaktike me mjete të riciklueshme
 • Shtrirja e projektit të parashkollorit në zonat rurale
 • Projekti i Botimit të Librave për Fëmijë në Internet

Botime për mbështëtjen e zbatimit të metodologjisë
“Krijimi i klasave me fëmijën në qender” për:

 • Çerdhet
 • Kopshtet
 • Klasa e 1-2,
 • Klasa 3-4

Cikël tekstesh mesimore për Programet Universitare:

 • Të mësuarit përmes lojës
 • Lidhjet e shkollës me familjen
 • Mësimdhënia e individualizuar në fëmijërinë e hershme
 • Studimi i fëmijëve përmes vëzhgimit dhe dokumentimit

“Mjete mësimore me materiale të ricikluara” për:

 • Parashkollorin
 • Shkollën fillore

Revista periodike për mësues, prindër e specialistë :

 • “Parashkollorët” (që prej vitit 1997)
 • “Fëmija në qendër” (për parashkollorin dhe shkollën fillore që nga viti 2002)

Mbështetje për botime të tjera nga specialistë shqiptarë

Hap pas Hapi-si pjesë e rrjetit

 • Qendra Hap pas Hapi-anëtar me të drejtë vote në Shoqatën Ndërkombëtare Hap pas Hapi (ISSA) www.issa.nl
 • Anëtar i World Forum for Education www.worldforumfoundation.org
 • Anëtar i Aleancës së Fëmijëve-Shqipëri
 • Anëtar i National Association for Education of Young Children (NAEYC) – USA http://www.naeyc.org/
 • Anëtar i Council for Exceptional Children (CEC) – USA https://www.cec.sped.org/
 • Anëtar i Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD)- USA http://www.ascd.org/

Krijimi i bashkëpunimeve

 • Projekti për standardet Kombëtare të mësuesit për Arsimin Parashkollor në Shqipëri, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe UNICEF
 • Hartimi i Strategjisë së arsimit parauniversitar – bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe UNICEF
 • Projekti për foshnjat dhe fëmijët deri 3 vjec – në bashkëpunim me UNICEF
 • Shtrirja e projektit në zonat rurale –
 • Përfshirja e prindërve – në bashkëpunim me UNESCO
 • Mentorimi i Programit Hap pas Hapi në Kosovë – në bashkëpunim me ISSA
 • Shtrirja e rrjetit HpH në rrethe të reja – në bashkëpunim me OSI

Elementët metodologjisë Hap pas Hapi që po aplikohen në shkallë të gjerë në arsimin Shqiptar:

 • Integrimi ndërlëndor
 • Mësimi tematik
 • Vlerësimi i vazhdueshëm dhe autentik
 • Të mësuarit me objekte konkrete
 • Puna me grupe
 • Organizimi i klasës në qendra aktiviteti (në kopshte)
 • Të nxënit me bashkëpunim
 • Inteligjencat e shumëfishta
 • Vëzhgimi dhe dokumentimi i fëmijëve
 • Bashkëpunimi me prindërit
 • Pasurimi i klasës me mjete mësimore

Disa Shifra
Për kopshtet:

 • Numri i mësuesve që kanë marre ciklin e plotë të trainimeve – 1329
 • Numri i mësuesve që kanë marre trainime të pjesshme mbi metodologjinë HpH – 3005
 • Numri i femijeve dhe familjeve te tyre qe kanë përfituar nga ky program – 16914 dhe shtohen çdo ditë

Për Shkollen Fillore:

 • Numri i mësuesve që kanë marrë ciklin e plotë të trainimeve – 1429
 • Numri i mësuesve që kanë marrë trainime të pjesshme mbi metodologjinë HpH – 2382
 • Numri i femijeve dhe familjeve te tyre qe kanë përfituar nga ky program – 12190 dhe shtohen çdo ditë

Për çerdhet
(Projekt i realizuar në bashkepunim me UNICEF) :

 • Numri i mesuesve qe kanë marre ciklin e plote te trainimeve – 115
 • Numri i femijeve dhe familjeve te tyre qe kanë përfituar nga ky program – 1460

Zbatimi i metodologjisë Hap pas Hapi në realitetin arsimor shqiptar, nder te tjera:

 • Ka mundësuar përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies në shkollat dhe kopshtet ku funksionon,
 • Ka shkundur mesuesit nga tendencat tepër tradicionale të mësimdhënies, i ka pasuruar me forma dhe strategji të reja pune, duke përmirësuar profilin e tyre si mësimdhënës,
 • Ka pasuruar kurrikulën me modele të reja organizmi dhe përmbajtjeje
 • Ka mundësuar kualifikimin e një numri të konsiderueshëm të mësuesve dhe specialistëve të interesuar
 • Ka afruar prindërit pranë jetës së shkollës dhe përmbajtjes së saj,
 • Ka përcjellë forma të reja produktive, motivuese, nxitëse dhe racionale pune për vlerësimin e nxënësve,
 • Ka mundësuar përmirësime të ndjeshme të mjedidit fizik të çerdheve, kopshteve dhe shkollave ku është zbatuar, si dhe ka ndihmuar në vendosjen e standardeve për ndertimin apo konstruksionin e godinave te reja.
 • Ka paraprirë përgatitjen e mësuesve të ardhshëm me profesionalizëm duke u shtrirë edhe në nivelin universitar,
 • Ka mbështetur mësuesit me literaturë dhe botime mbi metodat e mësimdhënies me fëmijën në qendër.