Projekte

Edukimi për drejtësi sociale

 • Edukimi në gjuhë të dytë
 • Edukimi dhe paragjykimi (kurs për mësuesit)
 • Edukimi me drejtësi sociale (kurs për të rriturit)
 • Edukimi për fëmijët rom dhe minoritetet
 • Edukimi gjithpërfshirës (jo vetëm për fëmijët me nevoja të veçanta)

Të shoqëruar me botime dhe materiale filmike

Programi i prindërimit

 • prindërimi për foshnja dhe fëmijë të vegjël (0-3 vjeç)
 • prindërimi për fëmijë parashkollorë
 • Përgatitja për shkollë fillore

Trainime të tjera

 • Trainime për trainerë
 • Trainime për mentorë
 • Trainime per certifikimin e mësuesve