Programi HpH në shkollën fillore shtrin filozofinë dhe metodologjinë e programit parashkollor në klasat e shkollës fillore. I hartuar në mënyrë që t’i përshtatet standardeve për arsimin fillor,  ky program prezanton metoda mësimdhënieje me fëmijën në qendër si të nxënit në bashkëpunim, integrimi i njësive tematike, zhvillimi i aftësive komunikuese dhe të të menduarit kritik. Mësuesit ndihen të përgjegjshëm për të nxënit e fëmijëve dhe tregojnë kujdes e dashuri për ta.

Pjesëmarrja e familjes, vlerësimi, menaxhimi i klasës, përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe zhvillimi i karakterit janë aspekte të rëndësishme të programit.

Krijimi i klasave me fëmijën në qendër:  6-7 vjeç  prezanton metoda të përshtatshme  zhvillimore për mësimdhënien e gjuhës, leximit, matematikës, arteve vizuale, shkencës dhe studimeve shoqërore në një mjedis klase që mishëron parimet demokratike dhe ku familjet janë të përfshira aktivisht.
Katër çështje kyçe unifikojnë përmbajtjen:

 • Komunikimi është koncepti kyç për mësimdhënien e letërsisë, arteve vizuale dhe matematikës.
 • Kujdesi përbën shtysën kryesore për studimin e shkencës dhe edukimin e karakterit.
 • Komuniteti i ndihmon fëmijët të lidhin historinë, gjeografinë dhe edukatën shoqërore si dhe për të ndërtuar marrëdhëniet mes prindërve, mësuesve dhe fëmijëve.

Krijimi i klasave me fëmijën në qendër : 8-10 vjeç  i adresohet mësuesve të shkollës fillore për të plotësuar nevojat arsimore të fëmijëve të klasave të treta dhe të katërta. Ky program nxit:

 • Ndarjen e përgjegjësive mes fëmijëve dhe mësuesit
 • Integrimin e përmbajtjes tradicionale të të gjitha fushave përmes mësimeve tematike.
 • Përdorimin e pyetjeve të hapura për të nxitur zhvillimin e aftësive të të menduarit kritik.
 • Krijimin e një mjedisi mësimor që nxit të mësuarin aktiv.

Modulet e trajnimit sigurojnë informacion praktik për t’i përgatitur mësuesit që të zbatojnë programin në shkollën fillore.

Lista e moduleve të trajnimit për mësuesit e shkollës fillore:

 1. Roli i mësuesit ne klasën me në qendër fëmijën
 2. Menaxhimi dhe organizimi i klasës  me në qendër fëmijën
 3. Inteligjencat e shumëfishta dhe stilet e të mësuarit në klase
 4. Mësimi i individualizuar
 5. Ndërveprimet mësues- nxënës
 6. Vlerësimi
 7. Organizimi i klasës, mjedisi ne klasën me në qendër fëmijën
 8. Mësimi  tematik
 9. Përfshirja familjare
 10. Të mësuarit përmes lojës
 11. Komunikimi
 12. Qendrat e aktivitetit
 13. Shkrimi i përbashkët
 14. Arti
 15. Një program leximi i balancuar
 16. Matematika
 17. Shkenca në shkollën fillore
 18. Workshop praktik per përgatitje materialesh
 19. Të mësuarit në bashkëpunim për mësuesit dhe nxënësit
 20. Planifikimi ne klasën me në qendër fëmijën
 21. Vëzhgimi dhe dokumentimi në shkollën fillore
 22. Roli i asistentit ne klasën me në qendër fëmijën
 23. Integrimi i lëndëve në shkollën fillore
 24. Proçesi kërkimor në shkencë
 25. Matematika në klasën e katërt
 26. Dramatizimi i leximit
 27. Proçesi i leximit dhe shkrimit në klasën e katërt