Aktivitete

24Dec 2015

Programi HpH në shkollën fillore shtrin filozofinë dhe metodologjinë e programit parashkollor në klasat e shkollës fillore. I hartuar në mënyrë që t’i përshtatet standardeve për arsimin fillor,  ky program prezanton metoda mësimdhënieje me fëmijën në qendër si të nxënit në bashkëpunim, integrimi i njësive tematike, zhvillimi i aftësive komunikuese dhe të të menduarit kritik. […]

24Dec 2015

Programi HpH për arsimin parashkollor, i hartuar për fëmijët 3-6 vjeç vë theksin tek pjesëmarrja e familjes, mësimdhënia e individualizuar dhe një mjedis klase që mbështet zgjedhjen e lirë të fëmijëve. Klasat janë të organizuara në qendra veprimtarie në mënyrë që të nxitet të mësuarit përmes lojës, të mësuarit në bashkëpunim si dhe të mësuarit […]

24Dec 2015

Programi HpH per foshnjat dhe fëmijët bashkon kujdestaret dhe familjet në misionin e madh të mirërritjes dhe edukimit të fëmijëve të vegjël. Krijimi i programeve me fëmijën në qendër për foshnjat dhe fëmijët çapitës paraqet praktika me fëmijën në qendër që nxisin rritjen dhe zhvillimin e fëmijës bazuar në interesat, nevojat dhe aftësitë e fëmijëve […]